Statut Fundacji

Preambuła

Wymieranie gatunków nabiera znacznego tempa. Fundator nie ma żadnych wątpliwości, że winę za to ponosi człowiek. Człowiek, poprzez swoje działania prowadzi do drastycznego spadku oraz niszczenia gatunków i dzikich obszarów, które są częścią różnorodnego oraz złożonego systemu ekologicznego. W ostatnim stuleciu ludzie zmienili planetę w taki sposób, że tysiące gatunków zwierząt i roślin, nie było w stanie dopasować się do zmienionych warunków środowiskowych, przez co wymarły.

Fundacja "SAVE – Wildlife Conservation Fund" angażuje się w długotrwałe wspieranie ochrony dzikich zwierząt, ochrony środowiska naturalnego i gatunków, nauki, edukacji, wychowania, informacji oraz edukacji konsumenckiej – jak również możliwie najlepszej ochrony na tych terenach. Fundacja, poprzez konkretne projekty, zamierza utrzymać różnorodność gatunkową.

§ 1. Nazwa, forma prawna, siedziba fundacji

 1. Fundacja nosi nazwę "SAVE – Wildlife Conservation Fund".
 2. Fundacja jest fundacją prawa cywilnego posiadającą zdolność prawną, z siedzibą w Wülfrath.

§ 2. Cel fundacji

 1. Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne w rozumieniu rozdziału "cele podatkowo uprzywilejowane" niemieckiej Ordynacji Podatkowej (Abageordnung).
 2. Celem Fundacji jest wspieranie ochrony dzikich zwierząt, środowiska naturalnego i gatunków, a także edukacja, wychowanie oraz pomoc dzieciom i młodzieży, jak również wsparcie idei ponadnarodowego porozumienia i współpracy na rzecz rozwoju państw trzeciego świata.

Ma to na celu budowanie w społeczeństwie świadomości dotyczącej znaczenia przyrody i środowiska. Powinno być to oparte nie tylko na zachowaniuzasobów i różnorodności biologicznej, ale również na budowaniu świadomości społecznej i poszanowaniu zasad etycznych. Ponadto stopniowe wprowadzenie do złożonego tematu "Przyroda i środowisko" poprzez włączenie w projekty społeczne, powinno wspierać pozytywne działanie dotyczące współistnienia ludzi i zwierząt oraz nową świadomość społeczną.

Fundacja ma zasięg ogólnoświatowy. Szczególne znaczenie ma wzmocnienie stosunków między Niemcami oraz innymi narodami w myśl zgodnej współpracy oraz wsparcia. Dlatego też celem fundacji jest pomoc w tworzeniu możliwości uzyskania dochodów, służące zachowaniu zasobów naturalnych w Afryce bądź na innych kontynentach. Jednocześnie koniecznym celem jest dotarcie do świadomości społeczeństwa poprzez projekty edukacyjne, przede wszystkim dotykających tematyki niezwykłej różnorodności biologicznej gatunków, w szczególności zagrożonych gatunków zwierząt, a tym samym ich wsparcie oraz ochrona w przyszłości.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności, ale nie wyłącznie, przez następujące, przykładowo wymienione środki:

 • Praktyczne działania zmierzające do ochrony dzikich zwierząt oraz natury, np.: przez przeprowadzenie bądź wsparcie projektów ochrony pojedynczych gatunków, jak również tworzenia i utrzymania przestrzeni życiowej dla świata zwierząt oraz roślin;
 • Public Relations, wydawanie publikacji oraz działania edukacyjne, jak na przykład wykłady i seminaria
 • Współpraca z „District Wildlife Coordinator“, odpowiedzialnymi rządami krajów związkowych oraz innymi organizacjami charytatywnymi;
 • Rozwój praktycznych rozwiązań w celu umożliwienia równoprawnej egzystencji dzikich zwierząt z populacją ludzką;
 • Utworzenie poradni wychowawczych.

Jeśli środki fundacji będą wystarczające, zostaną wprowadzone dalsze działania, takie jak na przykład:

 • Testowanie, badanie oraz wdrażanie przyjaznych dzikiej naturze typów użytkowania gruntów;
 • Edukacja i szkolenie ludzi, umożliwiające pokojowe współistnienie ludzi i zwierząt;
 • Utworzenie miejscowych organizacji, które lokalnym mieszkańcom dadzą perspektywy zawodowe w zakresie ochrony natury i środowiska, co pozwoli sprostać konfliktom między ubóstwem a ochroną natury;
 • Wdrożenie projektów szkolnych w połączeniu z aktywną i długotrwałą ochroną natury;
 • Rozwój systemów testowych dla zahamowania chorób i epidemii, w zakresie utrzymania zwierząt domowych i zasobów dzikich zwierząt;
 • Szeroko zakrojone badania biologiczne cech genetycznych zwierząt, szczególnie w odniesieniu do chorób;
 • Badania naukowe i badania nad interakcjami między człowiekiem a drapieżnikami oraz aktywne badanie nad rozwiązaniem tych problemów

 

3. Celem fundacji jest również gromadzenie funduszy na promowanie i wspieranie działających już lokalnych organizacji non-profit, których postawa odpowiada duchowi fundacji. Ponadto fundacja może również bezpośrednio i na własną rękę realizować cele wymienione w ustępie 2. Jeśli fundacja sama nie podejmie się tych zadań, swoje obowiązki realizować będzie z pomocą dodatkowych osób, zgodnie z § 57 ustęp 1 zdanie 2 kodeksu podatkowego.

4. Fundacja działa bezinteresownie; nie dąży do realizacji własnych celów ekonomicznych.

5. Środki fundacji są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe. Fundator lub fundatorzy oraz jego/jej spadkobiercy/następcy prawni, nie otrzymują świadczeń ze środków fundacji. Nikt nie może czerpać korzyści ze świadczeń Fundacji sprzecznych z jej celem lub z niewspółmiernie wysokich wynagrodzeń.

6. Środki fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji celu Fundacji, a w odpowiednim zakresie również dla promocji Fundacji.

§ 3. Majątek fundacji

 1. Majątek początkowy pochodzi z działalności fundacji i składa się z następujących elementów: aktywa finansowe w wysokości 50.000,00 € (słownie: pięćdziesiąt tysięcy Euro), które mogą być inwestowane w akcje maksymalnie do 10%.
 2. Majątek fundacji należy utrzymać w niepomniejszonej wartości. Może on zostać użyty wyjątkowo za zgodą władzy fundacji w wysokości 15% jej wartości na rzecz fundacji, jeśli nie ma możliwości w inny sposób zrealizować celów fundacji i zapewniony jest zwrot wycofanych aktywów do majątku fundacji w ciągu najbliższych trzech lat. Spełnienie celów statutu nie może zostać w istotnym stopniu ograniczone.
 3. Majątek fundacji może zostać  przemieszczony. Zyski z relokacji mogą być w całości lub w części zastosowane do  spełnienia celów fundacji. Należy przestrzegać § 2 zdanie 1.

§ 4. Wykorzystanie dotacji oraz dochodów z inwestycji

 1. Dochód z majątku fundacji oraz dotacje nie wchodzące w majątek fundacji należy użyć zgodnie z celem fundacji w ramach obowiązujących przepisów prawno-podatkowych. Wolne bądź celowe oszczędności mogą zostać utworzone, jeśli jest to prawnie-podatkowo dozwolone. Wolne oszczędności mogą zostać wprowadzone do majątku fundacji całkowicie lub częściowo. W roku założenia oraz przez dwa następujące lata kalendarzowe, nadwyżki z zarządzania majątkiem oraz zyski z działalności gospodarczej fundacji mogą zostać wprowadzone do majątku całkowicie lub częściowo.
 2. Do majątku fundacji należy wprowadzić darowizny, które zostały przez darczyńcę/darczyńców do tego przeznaczone, bądź na podstawie prośby fundacji o darowiznę, są przeznaczone na wskazany cel. Dotacje na skutek śmierci mogą zostać wprowadzone do majątku fundacji, jeśli spadkodawca/spadkodawczyni nie przekazał/a ich na konkretny cel.
 3. Żadna osoba nie może być uprzywilejowana przez nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie lub obce celowi fundacji wydatki.

§ 5. Status prawny beneficjentów

Niniejszy statut nie udziela beneficjentom fundacji prawa do roszczeń na rzecz świadczeń fundacji.

§ 6. Organy Fundacji

 1. Organami fundacji są

a)     Zarząd

b)     Kuratorium

Członkowie organów wymienionych w a) oraz b) nie mogą przynależeć odpowiednio do drugiego organu fundacji.

2. Członkowie organów odpowiadają tylko za rozmyślne szkody oraz za rażące niedbalstwo.

§ 7. Skład zarządu

 1. Zarząd składa się z co najmniej jednej a maksymalnie trzech osób.
 2. Mianowanie pierwszego zarządu następuje przez założyciela fundacji. Założyciel jest Prezesem Zarządu na całe życie. Po jego odejściu, zarząd wybierze jego następcę spośród swoich członków. Urząd pozostałych członków zarządu wynosi pięć lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór.
 3. Przy ustąpieniu z urzędu członków zarządu ich następcy są natychmiastowo powoływani przez radę nadzorczą. To samo odnosi się do mianowania nowych członków zarządu do maksymalnej liczby z ustępu 1. Na wniosek prezesa ustępujący członek może pozostać w urzędzie do czasu wyboru jego następcy.
 4. Członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez radę nadzorczą większością ¾ głosów, jeżeli istnieją ważne powody.

§ 8. Prawa i obowiązki zarządu

 1. Zarząd reprezentuje fundację zarówno na drodze sądowej jak również pozasądowej. Zarząd ma status przedstawiciela prawnego. Jeśli zarząd składa się z kilku osób, to działa poprzez jego przewodniczącego wraz z innym członkiem zarządu.
 2. Zarząd ma obowiązek jak najbardziej efektywnie spełniać wolę założyciela, w ramach prawa fundacji oraz jego statutu. Jego zadaniem jest w szczególności:
  1. Zarządzanie majątkiem fundacji, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, jeśli to nie podlega zadaniu prezesa fundacji,
  2. Podjęcie uchwały odnośnie wykorzystania dochodów z majątku fundacji,
  3. Podejmowania decyzji odnośnie §§ 12 i 13.
 3. Zarząd może uchwalić swój regulamin wewnętrzny.
 4. Członkowie zarządu są wolontariuszami fundacji. Nie należą się im żadne korzyści majątkowe. Uzasadnione wydatki oraz nakłady mogą być zwracane po podjęciu przez zarząd odpowiedniej decyzji.

§ 9. Skład Kuratorium

 1. Kuratorium składa się z co najmniej jednego, a maksymalnie dziewięciu osób. Pierwsze Kuratorium jest powoływane przez założyciela/założycielkę.
 2. Jeżeli Kuratorium składa się z więcej niż jednej osoby, to wybiera przewodniczącego/ą oraz zastępcę przewodniczącego/ej spośród członków rady.
 3. Kadencja członków Kuratorium wynosi pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne mianowanie. Przy ustąpieniu z urzędu członka Kuratorium pozostali członkowie powołują jego następcę. To samo odnosi się do powołania nowych członków Kuratorium do dozwolonej w pkt. 1 maksymalnej ilości.
 4. Kuratorium może odwołać swoich członków, jeżeli istnieją ku temu ważne powody. Do odwołania członka  Kuratorium wymagana jest większości ¾ głosów w radzie nadzorczej.

§ 10. Prawa i obowiązki Kuratorium

 1. Kuratorium, jako niezależny organ kontrolny, nadzoruje przestrzeganie przez zarząd woli założyciela.
 2. Kuratorium jest w szczególności odpowiedzialna za:
  1. Powołanie oraz odwołanie członków zarządu,
  2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium zarządowi,
  3. Zatwierdzenie wewnętrznego regulaminu zarządu,
  4. Podejmowania decyzji odnośnie §§ 12 i 13.
 3. Kuratorium może uchwalić własny regulamin wewnętrzny.
 4. Członkowie Kuratorium działają na zasadzie wolontariatu na rzecz fundacji. Nie należą im się żadne korzyści majątkowe. Uzasadnione wydatki oraz nakłady mogą być zwracane po podjęciu przez radę odpowiedniej decyzji.

§ 11. Uchwały

 1. Zarząd oraz Kuratorium są zdolni do podjęcia uchwały, jeżeli jest obecna ponad połowa członków. Decydują zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku remisu głosów, głos przewodniczącego jest decydujący. Nieobecny członek może być reprezentowany przez obecnego członka, jeśli zostało wystawione przez niego pisemne oświadczenie. Należy sporządzać protokoły z posiedzeń.
 2. Uchwały obiegowe są dozwolone z wyjątkiem ustanowienia oraz odwoływania członków zarządu, jak również decyzji podejmowanych na podstawie §§ 12 i 13 niniejszego statutu.

§ 12. Zmiany statutu

 1. Decyzje dotyczące zmiany statutu, które nie mają wpływu na cele fundacji, podejmuje zarząd w drodze porozumienia z radą nadzorczą. Władze fundacji należy poinformować w ciągu miesiąca po podjęciu uchwały.
 2. Zarząd oraz Kuratorium większością ¾ głosów mogą zmienić istniejący cel fundacji bądź go poszerzyć i/lub wprowadzić istotne zmiany organizacji, jeżeli pojawiła się istotna zmiana warunków oraz jeśli to nie zakłóci w wypełnieniu celu fundacji. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez władze fundacji.

§ 13. Rozwiązanie fundacji/połączenie

Zarząd i Kuratorium mogą uchwalić większością ¾ głosów rozwiązanie fundacji lub jej połączenie z jedną lub kilkoma innymi objętymi zwolnieniem podatkowym fundacjami, jeśli okoliczności nie pozwalają na ciągłe oraz długotrwałe spełnianie celów fundacji jak również nie będzie możliwe długotrwałe spełnienie zmienionego lub nowego celu fundacji według §12 ust. 2. Poprzez połączenie nowo powstała fundacja musi być uprzywilejowana podatkowo. Uchwały wymagają pozwolenia władzy fundacji.

§ 14. Zajęcie aktywów

Po rozwiązaniu lub likwidacji fundacji lub ustaniu celów zwolnionych z podatku, aktywa przypadają osobie prawnej prawa publicznego lub dla innego zwolnionego z podatku stowarzyszenia do wykorzystania w celach w rozumieniu § 2 statutu.

§ 15. Powiadomienie władzy fundacji

Władza fundacji musi zostać poinformowana na żądanie, w dowolnym czasie, we wszystkich sprawach fundacji. Bez wezwania należy jej przedstawić w ciągu 12 miesięcy roku obrotowego roczne sprawozdanie finansowe wraz z bilansem oraz sprawozdania z realizacji celów fundacji.

§ 16. Stanowisko Urzędu Skarbowego

Bez naruszenia wynikających z praw fundacji specjalnych wymogów dotyczących zatwierdzania należy zgłaszać uchwały o zmianach statutu oraz o rozwiązaniu fundacji odpowiedzialnemu urzędowi skarbowemu. Przy zmianach statutu, które odnoszą się do celu fundacji, należy zasięgnąć stanowiska urzędu skarbowego w sprawie ulg podatkowych.

§ 17. Urząd sprawujący nadzór nad fundacją

Urzędem sprawującym nadzór nad fundacją jest zarząd rejencji w Düsseldorfie, najwyższym urzędem sprawującym nadzór nad fundacją jest odpowiedzialne za prawo fundacji Ministerstwo Nadrenia Północna-Westfalia. Należy przestrzegać urzędowych uprawnień akredytacyjnych oraz zatwierdzających.