Kodeks postępowania

SAVE jest fundacją użyteczności publicznej, która ma za cel zarówno globalne i długotrwałe wsparcie ochrony przyrody jak również sprawiedliwości społecznej.
SAVE pracuje z wolontariuszami i pracownikami projektów, którzy czują się zobowiązani do osiągnięcia tych celów. Mają oni decydujące znaczenie dla osiągnięcia sukcesu SAVE.
SAVE jest zdany na darczyńców, którzy pragną wspierać cele SAVE.
Na podstawie wyznaczonych celów i udzielonego zaufania darczyńców w oczekiwanym wykorzystaniu datków, powstają wysokie oczekiwania, zarówno co do sposobu pracy SAVE jak również co do wiarygodność pracowników. Dlatego pracownicy SAVE przestrzegają omówionych w niniejszym "Kodeksie postępowania SAVE" zasad dotyczących zachowania.

Te zasady zachowania obowiązują pracowników SAVE przy:

 • pracy w projektach finansowanych przez SAVE,
 • kampaniach, które są inicjowane przez SAVE lub którym towarzyszy SAVE, w celu wsparcia wyznaczonych celów lub w celu pozyskania sponsorów/ datków,
 • powiadomieniach, korespondencji, e-mailach, publikacjach tekstów, wystąpień publicznych, które są udzielane w związku z SAVE,
 • Indywidualnym działaniu, które musi być zgodne z celami SAVE.

Pracownicy zobowiązują się do przestrzegania w swojej pracy dla SAVE, ale także w życiu prywatnym następujących punktów:

 • Praca jest głównie nieodpłatna, ale w ramach pracy nad projektem może być również wynagradzana. Wynagrodzenie nie może być nieproporcjonalnie wysokie i powinno być pokryte w drodze uchwały zarządu. Wolontariuszom są zwracane tylko te koszty, które zostały uprzednio zatwierdzone w drodze uchwały zarządu.
 • SAVE współpracuje z innymi organizacjami ochrony środowiska, przyrody, ochrony zwierząt i organizacji ds. rozwoju, jak również nawiązuje kontakty z firmami, partiami politycznymi i organizacjami rządowymi w krajach darczyńców i beneficjentów. Jednakże ich wpływ na własne projekty SAVE i działania nie będzie akceptowany.
 • Pracownicy SAVE i zaangażowani w różnych projekty pracownicy / osoby są równouprawnieni - bez względu na pochodzenie, wyznanie, płeć i rasę. Pracownicy szanują się nawzajem, a także szanują osoby zaangażowane w projekty. Są oni otwarci na każdego człowieka i jego kulturę.
 • Pracownicy SAVE zwracają uwagę na sposób pracy nieobciążający środowisko i chroniący jego zasoby.
 • Pracownicy SAVE przestrzegają przepisów ustawowych, wykonawczych, zasad, ale respektują również kulturę i obyczaje krajów, w których SAVE jest aktywne. Pracownicy SAVE nie będą używać przemocy w żadnym przypadku konfliktu. Będą odrzucać wszelkie zagrożenia dla innych pracowników w wykonywaniu swojej działalności.
 • Nie będzie akceptowana rasowa, narodowa, religijna i seksualna dyskryminacja.
 • Nie będą realizowane cele polityczno-partyjne lub religijne.
 • Pracownicy SAVE w żadnym wypadku nie będą przyjmować podarunków i gratyfikacji od osób z zewnątrz lub organizacji, które nie są przeznaczone na rzecz fundacji lub cele projektów. W przypadku, gdy ktoś chciałby podziękować za zaangażowanie pracownika lub uzyskane wyniki, może to uczynić poprzez udzielenie datku na rzecz projektów SAVE.

SAVE i jego pracownicy zapewniają, że finansowane projekty są zgodne z celami SAVE i są starannie kontrolowane, ze względu na to czy

 • są wspierane założone cele,
 • w ocenie nie odgrywają roli osobiste interesy,
 • finansowane projekty są oceniane całościowo, a nie są w konflikcie z poszczególnymi celami,
 • związane z projektem datki nie ograniczają niezależność SAVE.

Logo SAVE symbolizuje cele fundacji użyteczności publicznej i może być używane tylko we własnych publikacjach SAVE. Wyjątki wymagają wyraźnej zgody zarządu fundacji i są ważne tylko dla ściśle określonych celów. SAVE udziela regularnie informacji o projektach na stronie internetowej. SAVE chce zapewnić publiczną przejrzystość i dać darczyńcom pewność, że powierzone datki są wykorzystane zgodnie z celami. Projekty będą również wewnętrznie kontrolowane przez SAVE w celu zapewnienia, że fundusze projektu zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zadaniem osób odpowiedzialnych za projekt jest udostępnienie niezbędnych informacji w celu sporządzenia sprawozdań dotyczących poszczególnych projektów. W krajach, w których realizowane są projekty, SAVE przedstawi do publicznej wiadomości, jaki pozytywny wpływ miały projekty. W przypadku ewentualnych konfliktów związanych z zasadami zachowania Kuratorium Fundacji zbada fakty i podejmie odpowiednie działania.

W przypadku pytań i pojawiających się do wyjaśnienia problemów, dla pracowników SAVE jest dostępny Prezes Zarządu, Lars Gorschlüter
(telefon: +49 (0) 178-3103344, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).